Verzend- en retourbeleid

Verzend- en retourbeleid

  1. Levering

Eventuele afgebeelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zijn niet bindend. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Brouwerij Stene Comm. V. heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen, die niet toerekenbaar is aan de koper, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Brouwerij Stene Comm. V. zal iedere bestelling bevestigen per mail. Na ontvangst van betaling zal Brouwerij Stene Comm. V. een bestelling steeds zo snel mogelijk uitvoeren en voltooien. Van zodra een bestelling is afgerond, zal het Brouwerij Stene Comm. V. starten met de afhandeling van de bestelling. Eens dit gebeurd is, krijgt de koper een melding dat zijn pakketje klaar staat om persoonlijk te worden afgehaald of wanneer het geleverd zal worden door de shipping partner, steeds via aparte e-mails.

De koper dient een periode van twee weken in beschouwing te nemen tussen het order en de feitelijke levering. Dit tijdsbestek bedraagt drie weken voor orders en leveringen naar het Verenigd Koninkrijk.

1.1 Afhaling ter plaats

Sporadisch kan Brouwerij Stene Comm. V. de mogelijkheid bieden om de goederen op te halen in het hoofdkantoor in Oostende. In dat geval kunnen afhalingen alleen plaatsvinden tijdens de aangegeven openingstijden en gedurende een bepaalde periode, meestal rond een evenement.

In het geval dat de koper, na het afronden van de ordertransactie, de leveringsmethode wenst te wijzigen van afhaling ter plaatse naar verzending via de shipping partner, kunnen er extra kosten worden aangerekend en zullen er extra verzendingskosten optreden. Een dergelijke wijziging is alleen mogelijk na ontvangst van een schriftelijk verzoek en schriftelijke goedkeuring van Brouwerij Stene Comm. V. en aanvaarding van de voorgestelde extra kosten.

1.2 Verzendingen

De shipping partner zal de bestelling bij Brouwerij Stene Comm. V. wekelijks, zo niet regelmatiger, afhalen.

De koper wordt geadviseerd om een verzendadres in te voeren waarop hij vaak aanwezig is (bijvoorbeeld werk of thuis), omdat het aantal keren dat een pakket wordt aangeboden voor fysieke levering, beperkt is.

Eens het pakket opgenomen is in het verzendingsnetwerk, zal de shipping partner de koper regelmatig op de hoogte houden op bepaalde sleutelmomenten in het verzendingsproces. Voorbeelden hiervan zijn: verwachte leverdatum, dag en moment van de levering, aflevering van het pakket etc. Het zal ook mogelijk zijn om de leveringsopties te wijzigen zoals bv. het aanpassen van een leveringsdatum, een ander afleveradres of ophaalpunt selecteren enz. Er zal ook een zogenaamde track & trace code worden gegenereerd en worden doorgestuurd, ter opvolging van het pakket in hun netwerk.

Brouwerij Stene Comm. V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de distributiepartner of hun koerierdiensten in onderaanneming. Vertragingen in de levering zijn geen reden voor het annuleren van de bestelling of voor schadeclaims.

Van zodra de goederen op het verzendadres zijn afgeleverd is het risico verbonden aan het gebruik en/of verbruik van deze producten voor rekening en risico van de koper.

In het geval dat de koper, na het afronden van de ordertransactie, de leveringsmethode wenst te veranderen van een uitgaande verzending naar een afhaling ter plaatse, kunnen de gemaakte verzendkosten en de kosten boven op de winkelprijs niet worden terugbetaald. Een dergelijke wijziging is alleen mogelijk na ontvangst van een schriftelijk verzoek en schriftelijke goedkeuring van Brouwerij Stene Comm. V. en aanvaarding van het voorgestelde verlies van de kosten.

  1. Shipping partner

Brouwerij Stene Comm. V. werkt met verschillende partijen als haar shipping partner. Gezien haar wereldwijde schaal en bereik en met de expertise in huis, hebben deze partners alle troeven die Brouwerij Stene Comm. V.  toelaten om de webshop en de verzendservices verder te verfijnen.

2.1 Tarieven & Bestemmingen

De van toepassing zijnde verzendkosten zijn gebaseerd op de combinatie van gewicht en land van bestemming en bevatten:

  • de verzending en het afleveren van het pakket;
  • mogelijke bijkomende brandstoftoeslagen;
  • de volledige verzekering van het pakket, inclusief de waarde ervan.

 

 

  1. Proxying & Proxy diensten

Voor wat betreft bierpakketten omvat de huidige lijst van bestemmingen niet alle landen. Brouwerij Stene Comm. V. verbindt er zich toe om zich blijvend in te zetten om het aantal landen en regio's waarnaar zij rechtstreeks naar de consument kan uitsturen, uit te breiden.

Brouwerij Stene Comm. V. is er zich volledig van bewust dat sommige consumenten, zijnde inwoners van landen die momenteel niet op de lijst van bestemmingen staan, graag zouden genieten van Stene bieren. De huidige ambachtelijke bierliefhebberij wordt ook gevormd door de zogenaamde proxies, d.w.z. collega-bierliefhebbers die bier versturen en ruilen met collega's over de hele wereld.

Brouwerij Stene Comm. V. wil deze consumenten wel in staat stellen om bier te kopen en te laten leveren op een adres anders dan het factuuradres en in één van de genoemde landen waar Brouwerij Stene Comm. V. bier naar verstuurt, zodat de ontvangende partij de doos kan doorsturen naar de eigenlijke koper.

In dit geval kan Brouwerij Stene Comm. V.  slechts aansprakelijk worden gesteld voor de diensten tot aan de levering op het opgegeven verzendadres. De organisatie, gebeurtenissen en transacties na het afsluiten van de transactie tussen de koper en Brouwerij Stene Comm. V.  vallen volledig op de koper, alsook de verantwoording en verantwoordelijkheid ervan. Het is aan de verzender of zogenaamde gevolmachtigde / proxy en de koper om afspraken te maken. Brouwerij Stene Comm. V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving, schade of breuk, niet-levering enz. na de voltooiing van de dienst zoals beschreven en bedoeld in de vorige en volgende hoofdstukken en inhoud op deze e-commerce website.

! Gelieve te noteren dat er mogelijks bijkomende kosten zijn voor het doorsturen van uw pakket door proxies.

Brouwerij Stene Comm. V. behoudt zich het recht om bijkomende informatie van de koper en/of zijn order te delen met zijn respectievelijke proxy(-dienst). 3 Fonteinen veronderstelt een vertrouwensrelatie tussen de koper en de proxy(-aanbieder).

  1. Schade & Breuk

Indien (een deel van) de inhoud van het pakket zodanig beschadigd is dat het de verwachtingen van de koper niet inlost of bij aflevering is gebroken, wordt de koper of ontvanger geacht dit onmiddellijk aan de koerier te melden. De inhoud van het pakket dient tegelijkertijd gecontroleerd te worden. De koper heeft het recht om de ontvangst van het pakket te weigeren en de schade of breuk op het leveringsdocument te vermelden. De koper of de ontvanger is gehouden om contact op te nemen met Brouwerij Stene Comm. V.  via e-mail info@brouwerijstene.be om de onmiddellijke omruiling of terugbetaling van de nominale waarde van de betrokken producten te regelen. Foto's zijn een cruciaal deel van bewijs van schade en/of breuk.

Het accepteren van het pakket betekent het bevestigen van de afwezigheid van enige schade of breuk.

In geval van gerechtvaardigde schade of breuk zal Brouwerij Stene Comm. V. de beschadigde of gebroken goederen gratis vervangen, met inbegrip van alle kosten om de vervangende doos op het opgegeven verzendingsadres te krijgen, zoals voorzien bij de oorspronkelijke bestelling. Brouwerij Stene Comm. V. zal ook een dossier openen bij de shipping partner om deze situatie recht te trekken. Hoe dan ook, het beschreven proces zal pas gestart worden na een schriftelijke goedkeuring van de aanvaarding van zulks voorval door Brouwerij Stene Comm. V.  en de aanvaarding van het voorstel tot oplossing door de koper.

Deze paragraaf heeft alleen invloed op de feitelijke inhoud van de doos, of het nu gaat om bier of goederen en niet om de doos(zen) zelf. Incidentele schade aan de buitendoos is normaal en kan geen reden zijn voor niet-aanvaarding van het geleverde pakket door de koper of de ontvanger.

  1. Retourformaliteiten

De koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag (inbegrepen) van de levering van de goederen. Tijdens deze periode verbindt de koper zich ertoe de producten met zorg te behandelen.

Goederen kunnen worden teruggestuurd voor zover ze in goede staat zijn; onbeschadigd, ongebruikt of niet-geconsumeerd en in de originele verpakking en originele staat. Goederen kunnen tot uiterlijk 14 dagen na de beslissing om de overeenkomst te herroepen worden geretourneerd. De (post)verzendingsdatum van het retourpakket is de controledatum. De retourzending is voor rekening en risico van de koper. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd en worden teruggestuurd naar de koper.

Brouwerij Stene Comm. V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van (een) teruggezonden artikel(s) als gevolg van de retourzending van een pakket.

Brouwerij Stene Comm. V. wenst uitdrukkelijk te stellen dat de volgende redenen voor het retourneren van pakketten zijn toegestaan, maar eerder uitzonderlijk zijn:

  • Bierpakketten die worden teruggestuurd omdat de koper van gedachten is veranderd of omdat deze niet aan de verwachtingen van de koper voldoen Brouwerij Stene Comm. V. gaat ervan uit dat de koper op de hoogte is van de specifieke stijl van de bieren die zij maakt, alsook van de specifieke kenmerken van Brouwerij Stene Comm. V.. Argumenten die voortkomen uit de kenmerken die inherent zijn aan (het specifieke natuurlijke productieproces van) de bierstijl worden niet aanvaard als reden.

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

In het geval dat de koper goederen wenst terug te sturen, is de enige contactmethode e-mail. Hij kan een retourprocedure starten door een e-mail te sturen naar info@brouwerijstene.be, inclusief foto's om de staat van de goederen bij vertrek bij de koper aan te geven. Brouwerij Stene Comm. V. verplicht zich ertoe deze verzoeken binnen 3 werkdagen te beantwoorden, inclusief een voorstel voor terugbetaling.

Het is aan de koper om de fysieke retour van de goederen op te zetten, en wel naar volgend adres: Brouwerij Stene Comm. V., Kuifeendstraat 45, 8400 Oostende, België, en enkel na schriftelijke aanvaarding van Brouwerij Stene Comm. V.  door middel van een antwoord op de originele e-mail of een ander formeel en schriftelijk antwoord. De gemaakte verzendingskosten zijn voor rekening van de koper en worden niet terugbetaald door Brouwerij Stene Comm. V..

Goederen kunnen niet worden geretourneerd via de winkel in Lot, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, d.w.z. e-mail.

Indien de geretourneerde goederen door andere goederen worden vervangen om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Brouwerij Stene Comm. V. vallen - en dus voortkomen uit een fout of beslissing van de koper - zijn de daaruit voortvloeiende extra verzendkosten voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.

In het geval van een waardevermindering van de goederen behoudt Brouwerij Stene Comm. V. het recht om deze in mindering te brengen op de terugbetaling of om deze mee in rekening te brengen bij het vervangende order.

In geval van terugbetaling van de teruggezonden goederen verbindt Brouwerij Stene Comm. V. zich ertoe dit te doen, op de rekening aangeduid door de koper, binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop Brouwerij Stene Comm. V. geïnformeerd werd van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen tenzij Brouwerij Stene Comm. V. de geretourneerde goederen nog niet terug ontvangen heeft in originele staat en originele verpakking.

De waarde van terugbetalingen wordt beperkt tot de prijs van de goederen in de fysieke shop. De extra verpakkings-, behandelings-, administratie- en betalingstransactiekosten worden dus niet vergoed.

Retourzendingen waarvan geen voorafgaande kennisgeving en aanvaarding door Brouwerij Stene Comm. V.  bestaat, zijn geen garantie voor terugbetaling. Indien er voor Brouwerij Stene Comm. V.  geen reden is om een teruggestuurd pakket te aanvaarden, wordt het door Brouwerij Stene Comm. V.  gedurende maximaal 30 kalenderdagen en op risico van de klant opgeslagen totdat er een oplossing voor het probleem is.

  1. Garantie, Vragen & Klachten

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en dit vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Vragen, klachten en geschillen moeten binnen de 8 kalenderdagen na levering of afhaling worden ingediend. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Brouwerij Stene Comm. V. zal deze binnen een redelijke termijn van 3 werkdagen beantwoorden.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik en overmacht.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De waarborg is niet overdraagbaar.